HCM_Recruitment Consultant_MTL0001

Số lượng: 2 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2018

7-10 triệu - Có phần trăm hoa hồng

HN_CTG_0003_SENIOR DESIGNER

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2019

Cạnh tranh

YTV0001_Web Developer

Số lượng: 2 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Thương lượng

HN_Sale_NM_0001

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2019

Thương lượng

Trưởng phòng kinh doanh tour du lịch CD_0001

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

15-20 triệu - Có phần trăm hoa hồng

HCM_Android Developer_GR0001

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2018

12 - 18 triệu

HCM_Digital Marketing Leader

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

15-20 triệu - Có phần trăm hoa hồng

HN_ Lập trình viên Java NTQ_0007

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Thương lượng

Web Developer_MT0002

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Thương lượng

YTV0002_Marketing Manager

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2018

Thương lượng - Có phần trăm hoa hồng

RPS_0002_BrSE(Java/PHP) HN

Số lượng: 3 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2019

Thương lượng

RPS_0001_Ruby on Rails Developer_HN

Số lượng: 5 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2019

Thương lượng

HCM_Human Resource Manager_RSM0001

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2018

Thương lượng

DS_0001_PHP/JAVA Developer

Số lượng: 8 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Thương lượng

YTV0004_IT Manager

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2018

Thương lượng

HN_ST_0002_Senior ReactJS/AngularJS

Số lượng: 3 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Cạnh tranh

HN_ST_0001_SENIOR NODEJS DEVELOPER

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Cạnh tranh

HN_ Lập trình viên PHP NTQ_0005

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Thương lượng

YTV0003_Sales Manager

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2018

Thương lượng - Có phần trăm hoa hồng

HCM_Trưởng Phòng Kinh Doanh_MOC0002

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

15-20 triệu - Có phần trăm hoa hồng